Politie Challenge Days

Challenge Day Nederland en Politie Nederland werken samen aan een mooier en veilig school- en werkklimaat.

Sinds eind 2012 ondersteunt politie Amsterdam Stichting Challenge Day Nederland. Door twee politiemedewerkers te laten deelnemen bij een school als vrijwillige begeleiders. Met de deelname van politiemedewerkers aan deze dag wil men werken aan het verlagen van de vaak heel hoge drempels tussen jongeren en politie. Jongeren zien politie op die dag op een heel andere manier: ze gaan anders naar betreffende agent en ook naar de politie in het algemeen kijken. Politie ‘wordt mens’ en de jongeren blijken niet allemaal ‘boefjes’ te zijn. Politiemedewerkers geven aan dat het jongeren en politie dichter bij elkaar brengt, want ze krijgt een heel informatieve inkijk in de leefwereld en beweegredenen van jongeren, zaken die tijdens het politiewerk zelf nooit naar voren komen. Dat helpt hen in hun dagelijkse werk om meer begrip te hebben en minder snel negatief te denken over jongeren.

Ondertussen waren twee medewerkers van de politie, Jan van der Meer en collega Monique Folman-Warners, al druk bezig met het opzetten van een pilot voor een Challenge Day binnen de Politie. Zij zijn de drijvende kracht achter de verbinding tussen Challenge Day en de politie. Het was hun droom om Challenge Day bij de politiekorps binnen te krijgen.

 

‘Als je mij echt zou kennen, dan zou je weten dat…..de eerste wereldwijde Politie Challenge Day plaatsvond eind 2013 in Amsterdam!

Een langgekoesterde droom kwam uit. 109 leidinggevenden van de Eenheid Amsterdam stapten die dag over de streep. Zij werden op hun jaarlijkse projectleidersdag uitgedaagd om de mens achter- én in het uniform te laten zien. De doelstelling werd beschreven als “het leveren van een bijdrage aan het veiliger maken van het werkklimaat van het desbetreffende team. Onder andere gebeurd dit door hen bewust te maken van het effect dat vooroordelen, grapjes, praatjes, tiranniek gedrag en geweld heeft op anderen. Daarnaast was het de bedoeling hen te bewegen de zogenaamde drie stappen formule (zie-kies-doe) toe te passen om een positieve verandering te bewerkstelligen in werk- of leefomgeving.

De verwachting was dat na het bijwonen van de PCD het veiligheidsgevoel van en de verbinding tussen de deelnemers groter zou zijn dan ervoor. Met veiligheid wordt hier bedoeld de mate waarin een medewerker tijdens het werk zichzelf durft te zijn in de groep leidinggevenden en in hoeverre hij of zij zich durft uit te spreken als iets hem of haar niet bevalt. Met betrokkenheid en verbinding wordt bedoeld de mate waarin een medewerker zijn eigen gevoelens, of die van zijn of haar collega’s, herkent en in hoeverre hij/zij daar voor open staat. Naast beide thema’s bestaat er voor de deelnemers de mogelijkheid om voor zichzelf persoonlijke leerdoelen voor de dag te stellen. Verder was het de bedoeling om met behulp van deze pilot inzichtelijk te maken of de gebruikte methodiek toepasbaar is in de gehele politieorganisatie.  Er is een gedegen onderzoek gedaan onder de deelnemers en daaruit zijn een aantal dingen gebleken.

De meningen over de veiligheidsbeleving van de respondenten verschillen hierover erg van elkaar. Sommigen vinden dat de dag juist heel erg heeft bijgedragen aan hun veiligheidsbeleving, anderen vinden juist van niet, omdat die beleving al goed was en nogsteeds is. Dit geldt voor alle basisteams. Ook voor wat betreft de verbinding met de teamgenoten geven de deelnemers aan dat die voorafgaand aan de PCD goed was. Ongeveer zes weken na de PCD is ongeveer de helft van de respondenten van mening dat de verbinding in het team na de dag gegroeid is en dat die ook nu nog beter is dan daarvoor. Na afloop van de PCD antwoordt bijna tweederde van de deelnemers bevestigend op de vraag of zij de dag toepasbaar vinden en zouden willen aanbieden aan de medewerkers van hun eigen team. Ongeveer hetzelfde deel van de deelnemers verklaart de dag aan te bevelen bij andere leidinggevenden.

Met alle input die uit deze pilot zijn gekomen hebben we de Politie Challenge Day samen geoptimaliseerd naar een nog meer passend programma. Met als gevolg dat er in november 2015 4 cd’s zijn gegeven en in 2016 staan er nogeens 6 op stapel. Wij zijn er enorm trots dat we dit samen met de politie hebben bereikt en zien uit om dit gedachtegoed nog veel meer te verspreiden door NL en verder.

Reacties van deelnemers:

 • Een boeiende dag die veel heeft teweeggebracht tussen de oren van veel collega’s gezien de emoties die loskwamen.
 • Inzicht in anderen, vooral die van binnen de familiegroep.
 • Inzicht en verbondenheid.
 • Stof tot nadenken.
 • Een hernieuwd inzicht in de mensen van het district.
 • Als ik mijn eigen rugzak bekijk en die vergelijk met anderen maakt mij dat nederig en nog bewuster dan ik een bevoorrecht mens ben.
 • Het heeft mijn eigen standpunten en zienswijze versterkt en aangevuld.
 • Beter inzicht in vooroordelen en betere kennis van wat bij anderen kan leven of leeft.
 • Bewustwording en begrip voor andere collega’s.
 • Inspiratie om nog meer aandacht te hebben voor het wel en wee van mijn personeel en andere dierbaren (privé).
 • Het inzicht dat iedereen zijn eigen rugzak met zich meedraagt en dat die van sommigen (ook collega’s die je al heel lang “kent”) gevuld is met veel meer ellende dan die van jezelf.